Başvuracakların Dikkatine

  Eski Başvuru Formları kullanılmaması, web sitemizdeki güncel Başvuru Formların kullanılması hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

B formuna yazılan ifadelerin tıp eğitimi almamış kişilerce de anlaşılır şekilde yazılması gerekmektedir.

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.18.0.DMP.0.03-.05- 010-03                                                                                             .../12/2007                                                         

Konu : Deney Hayvanları Kullanım

            Sertifikası Eğitim Programı             

 

 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge

(2007/11)

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 9 uncu maddesi 5 inci fıkrası gereği Bakanlığımızca yayımlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)’nun 02.11.2007 tarihli toplantısında alınan kararı da dikkate alınarak;  yönetmeliğin 8 inci maddesi  (f) bendi ihtivasında bu yönetmeliğin öngördüğü şekilde yerel etik kurulu oluşturulan ya da oluşturulacak olan bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yerel etik kurullarca düzenlenecek olan Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı’nın tablodaki derslerden teşkiline Bakanlığımızca karar verilmiştir.

     5199 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince yerel etik kurulları oluşturulan/oluşturulacak olan Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı araştırma, hizmet veren kurum ve kuruluşlar, yüksek öğretim kurumları, bunların dışında kalan ve bu yönetmeliğin öngördüğü şekilde yerel etik kurulunu oluşturan/oluşturacak olan bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlar tarafından tabloda belirtilen ders programına ve diğer hükümlere dikkat edilmelidir.

 

Deney Hayvanları Kullanımına Ait Eğitim Sertifikası Programı

 

Konu adı

Ders Saati

Verecek kişinin niteliği

A Kategorisi

B Kategorisi

Hayvan bakıcıları

ve diğer yardımcı personel

A1

Teknisyen ve teknikerler

A2

Araştırıcılar

Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve biyokimyası

3

5

3

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Mevzuat

1

1

2

Bu konuda uzman kişiler

Hayvan deneyleri etiği

2

2

2

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Alternatif yöntemler

0

2

4

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Tutuş teknikleri

5

3

3

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri

0

3

3

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Kan ve örnek alma teknikleri

0

3

3

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Anestezi – ötenazi teknikleri

1

3

3

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Laboratuar işletmesi

1

1

1

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Temel laboratuar güvenliği ve temizlik

(Çevre, ekipman, kafesler ve hayvanlarla ilgili her türlü yardımcı materyal: tanım, kullanım ve bakım, temizlik, hijyen, atıkların kontrolü)

6

6

6

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Hayvan refahı ve davranış özellikleri

4

3

3

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Deney hayvanlarının üretimi

2

2

2

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Deney hayvanlarının beslenmesi

2

2

1

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Hayvan hastalıkları (mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik)

2

2

2

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

İş sağlığı ve güvenliği

2

2

2

En az yüksek lisans diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

TOPLAM

31 saat(*)

40 saat(**)

40 saat(**)

 

 

   (*)Hayvan bakıcıları ve diğer yardımcı personel; Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitimin geri kalan 49 saatini deney hayvanları laboratuarında tatbiki çalışmalarla tamamlar.

          (**)Araştırıcılar, tekniker ve teknisyenler, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitimin geri kalan 40 saatini bu konuda tatbiki çalışmalarla tamamlar.

       1- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı A ve B kategorisi olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır.

       2- Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ ine devam etmek mecburidir. Sertifika programları asgari 80 saat olup, mecburi konuların işlenmesinden sonra, geri kalan zaman laboratuar stajı, rotasyon gibi başka eğitim faaliyetleriyle tamamlanabilir.

       3- Hayvan bakıcıları ve diğer yardımcı personel, 80 saatlik eğitimin 31 saatini teorik ders, 49 saatini deney hayvanları laboratuarında tatbiki çalışmalarla tamamlar.

       4- Araştırıcılar, teknikerler ve teknisyenler 80 saatlik eğitimin 40 saatini teorik ders, 40 saatini deney hayvanları laboratuarında tatbiki çalışmalarla tamamlar.

       5- Mevzuat dersi, konusunda uzman personel tarafından verilir.

       6- Mevzuat dışında kalan diğer konu başlıkları en az yüksek lisans mezunu ya da eğitim sertifikası olan öğretim üyeleri tarafından verilir.

       7- Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test gayesiyle işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar.

       8- Bir araştırıcı, kendi sertifikası olmaması halinde araştırma yürütücüsü olarak başka kişilerle ortak çalışma yapmak amacıyla hayvan deneyleri yerel etik kurullarına müracaat edebilir.

      9- Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılacak olan sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puanı almaları gereklidir.

     10-Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" verilir. Bu sertifika, yerel etik kurul başkanı ile üniversitelerde rektör, diğer kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici tarafından imzalanır.

     11-Yönetmelik hükümleri haricinde başka kurumlardan alınmış olan deney hayvanları kullanım sertifikaları ya da benzerlerinin yönetmelik hükümlerine göre eşdeğer olup olmadıklarına HADMEK karar verir.

     12-Lisans/yüksek lisans düzeyinde deney hayvanı kullanımı eğitimlerinin, sertifika programına eşdeğer olup olmadığına yerel etik kurulları karar verir.

           Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

              Bakan

 

                                              

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016